Home » Εκπαίδευση

Απόφοιτος του τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Εργαστηρίων (παλιό υλικό)

Submitted by on May 24, 2009 – 9:01 pmNo Comment
Απόφοιτος του τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Εργαστηρίων (παλιό υλικό)

Το τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Εργαστηρίων ανήκει στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Λάρισας. Η διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάμηνα. Από τα οκτώ, τα επτά είναι εξαμηνιαία προγράμματα διδασκαλίας, ενώ το ένα είναι το εξάμηνο κατά τη διάρκεια του οποίου πραγματοποιείται η καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη άσκηση στο επάγγελμα. Για τη λήψη του Πτυχίου, κατά το τελευταίο εξάμηνο εκπονείται Πτυχιακή Εργασία.

Το Πτυχίο που χορηγείται από τα τμήματα Τεχνολογίας Ιατρικών Εργαστηρίων είναι βασικός τίτλος σπουδών, των Ιδρυμάτων Τεχνολογικής Κατεύθυνσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε Ελληνικά ή ξένα πανεπιστήμια, με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κάθε φορά για τους κατόχους πτυχίου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Εργαστηρίων καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των Ιατρικών Εργαστηριακών Δοκιμασιών σε: βιολογικά υγρά, εκκρίσεις και ιστούς του ανθρώπινου σώματος (αίμα, ούρα, κόπρανα, υγρά παρακεντήσεων κ.α.), όπως αυτές εφαρμόζονται στους Ιατρικούς Εργαστηριακούς τομείς. Στόχος είναι η εκπαίδευση στελεχών υγείας εφαρμογών υψηλής ποιοτικής στάθμης, τα οποία με τη θεωρητική και την εφαρμοσμένη επιστημονική κατάρτιση τους, μπορούν να αποτελούν το συνδετικό κρίκο μεταξύ γνώσης και εφαρμογής, αναπτύσσοντας την εφαρμοσμένη διάσταση στο συγκεκριμένο επαγγελματικό-επιστημονικό πεδίο, χρησιμοποιώντας και προάγοντας παράλληλα τη σύγχρονη τεχνολογία, μεθόδους, πρακτικές και τεχνικές στο χώρο των Ιατρικών Εργαστηρίων.

Έτσι, οι απόφοιτοι Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων διαθέτουν πτυχίο που αντανακλά σε ανώτατου θεωρητικού υπόβαθρου σπουδές και υψηλού επιπέδου εργαστηριακή πρακτική εμπειρία, έχοντας παράλληλα την ευκαιρία να αναπτύξουν τεχνογνωσία και να διεξάγουν τεχνολογική έρευνα, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Οι πτυχιούχοι των τμημάτων Τεχνολογίας Ιατρικών Εργαστηρίων διαθέτουν επαγγελματικά δικαιώματα (Προεδρικό Διάταγμα υπ’αριθμ.163). Οι Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, έχουν δικαίωμα απασχόλησης σε φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με το γνωστικό τους αντικείμενο στο Δημόσιο είτε στον ευρύτερο δημόσιο φορέα. είτε στον ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα έχουν τη δυνατότητα εργασίας σε εργαστήρια Μικροβιολογίας, Αιματολογίας, Βιοχημείας-Κλινικής Χημείας, Ανοσολογίας, Ιστοσυμβατότητας, Ιολογίας, Ορμονολογικό, Ενδοκρινολογίας, Τοξικολογίας, Παθολογικής ανατομίας, Κυτταρολογικό, Ογκολογίας, Αιμοδοσίας – τράπεζας αίματος, Μοριακής Βιολογίας, Γενετικής, Πυρηνικής Ιατρικής, Πειραματοζώων και σε οποιαδήποτε άλλα που έχουν σχέση με το γνωστικό τους αντικείμενο. Κατά την άσκηση της εργασίας τους εκτελούν εργαστηριακές εξετάσεις, εφαρμόζουν όλες τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους που έχουν σχέση με την εκτέλεση τους, και αξιολογούν το ποιοτικό αποτέλεσμα των εξετάσεων (τεχνογνωσία) με ρόλο υπεύθυνο και παράλληλο με εκείνο των υπολοίπων επιστημόνων του Εργαστηρίου.

Ειδικότερα, οι Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων εργαζόμενοι σε εργαστήρια του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, δίνουν οδηγίες στους εξεταζόμενους για την κατάλληλη προετοιμασία τους και την σωστή συλλογή του δείγματος για την εκάστοτε εξέταση, δύνανται να προβαίνουν στη λήψη βιολογικών δειγμάτων, παραλαμβάνουν τα δείγματα που προσκομίζονται στο εργαστήριο, προετοιμάζουν τα προς εξέταση δείγματα, παρασκευάζουν όλα τα απαραίτητα υλικά, αντιδραστήρια και διαλύματα, παρασκευάζουν επιχρίσματα και εκτελούν τεχνικές χρώσεων. Προετοιμάζουν και ελέγχουν κάθε είδους όργανο και μηχάνημα που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν, αναλαμβάνουν υπεύθυνα και υπογράφουν την εκτέλεση του τεχνολογικού μέρους όλων των εργαστηριακών εξετάσεων που πραγματοποιούν.

Εργαζόμενοι σε εργαστήριο αιμοδοσίας – Τράπεζας αίματος δίνουν οδηγίες στους υποψηφίους αιμοδότες ασθενείς για την κατάλληλη προετοιμασία τους πριν από την αιμοληψία, παρασκευάζουν τα παράγωγα αίματος (PLT, FFP, NEOXELLIS κ.ά.), πλένουν τα (προς μετάγγιση) ερυθρά αιμοσφαίρια.

Εργαζόμενοι σε εργαστήριο πειραματόζωων φροντίζουν για τη σωστή εκτροφή και διαβίωση των πειραματόζωων και οργανώνουν την αναπαραγωγή τους. Επιμελούνται τη χορήγηση των φαρμάκων και διαφόρων ουσιών στα ζώα, προβαίνουν σε νάρκωση των πειραματόζωων κατά ανώδυνο τρόπο, έτσι ώστε να γίνουν οι διάφορες επεμβάσεις σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες περί προστασίας ζώων. Συνεργάζονται με τον Υπεύθυνο του τμήματος για την επιλογή των πειραματόζωων.

Γενικότερα, συμμετέχουν στο σχεδιασμό των εργαστηριακών χώρων, στην επιλογή εξοπλισμού (μηχανημάτων – οργάνων), στην επιλογή των πλέον κατάλληλων εργαστηριακών μεθόδων, στις επιτροπές προμηθειών αναλώσιμου υλικού, στον ποιοτικό έλεγχο των αποτελεσμάτων, στην τήρηση αρχείων, στην εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του εργαστηριακού προσωπικού, στις εργασίες και ερευνητικές μελέτες που εκπονούνται στα εργαστήρια. Επιβλέπουν την ορθή, τακτική συντήρηση και καθαρισμό των μηχανημάτων, οργάνων και σκευών και εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπονται.

Τέλος, οι πτυχιούχοι Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων μπορούν να απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Μπορούν να διδάξουν στα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια, είτε ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί, είτε ως αναπληρωτές, αλλά και στα ΤΕΙ, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Αναλυτικότερα, για τον διορισμό ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, απαιτείται πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών (της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ), εγγραφή στην επετηρίδα εκπαιδευτικών και διορισμός μέσω αυτής. Η εισαγωγή στη ΣΕΛΕΤΕ γίνεται με αξιολόγηση βάση κριτηρίων, όπου υπολογίζονται τα έτη επαγγελματικής προϋπηρεσίας, η διδακτική εμπειρία (π.χ. ως αναπληρωτής), η γνώση ξένων γλωσσών, άλλες σπουδές κ.λ.π. Η φοίτηση είναι ετήσια. Επίσης, ένας άλλος τρόπος μόνιμου διορισμού είναι μέσω των εξετάσεων του ΑΣΕΠ, εφόσον στην προκήρυξη υπάρχει η ειδικότητά μας. Ως αναπληρωτές, οι Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων, μπορούν να διδάξουν (με ή χωρίς πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών), αφού δηλωθούν στην επετηρίδα των αναπληρωτών και βεβαίως επιλεγούν. Το διδακτικό αντικείμενο είναι τα μαθήματα του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας που είναι σε κοινή ανάθεση με τους εκπαιδευτικούς των άλλων ειδικοτήτων του Τομέα (Γιατρούς, Νοσηλευτές, Φυσικοθεραπευτές, κ.λ.π), και τα μαθήματα της Ειδικότητας Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, τα περισσότερα από τα οποία τα έχουν πρώτη ανάθεση (κυρίως τα εργαστηριακά).

Στα ΤΕΙ, οι Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων, έχουν τη δυνατότητα για απασχόληση ως έκτακτο εργαστηριακό προσωπικό (Καθηγητές Εφαρμογών παλαιότερα, Εργαστηριακοί Συνεργάτες, σήμερα. Βέβαια, ο νόμος για την αναβάθμιση των ΤΕΙ προβλέπει και μόνιμη απασχόληση μετά από προκήρυξη ανάλογης θέσης, εφόσον υπάρχει απαραιτήτως Μεταπτυχιακός Τίτλος. Χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, οι ΤΙΕ μπορούν να διεκδικήσουν θέση μονίμου, ως Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (ΕΤΠ).

Τέλος, δυνατότητα άσκησης διδακτικού έργου υπάρχει και στα ΙΕΚ, Δημόσια και Ιδιωτικά, σε μαθήματα της ειδικότητάς του κλάδου. Η επιλογή γίνεται από κάθε ΙΕΚ ξεχωριστά, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.

Οι απόφοιτοι του τμήματος, Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων, από το 1987 έχουν ιδρύσει την Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων (ΠΕΤΙΕ). Βασικοί σκοποί της Ένωσης είναι η προάσπιση και εξύψωση της Επιστημονικής Τεχνολογικής στάθμης των μελών της, μέσα από την προώθηση και κατοχύρωση των Επιστημονικών – Επαγγελματικών δικαιωμάτων του κλάδου και την προσαρμογή στην διαρκώς εξελισσόμενη Βιο-Ιατρική Εργαστηριακή Τεχνολογία. Επίσης, η Ένωση μεριμνά για την εναρμόνιση των όρων εξάσκησης του επαγγέλματος του Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων, σύμφωνα με τα ισχύοντα στο διεθνή χώρο και συμβάλει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στο χώρο της Υγείας.

Πηγή: ΠΕΤΙΕ

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email

Leave a comment!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.