Home » Εκπαίδευση

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ) (παλιό υλικό)

Submitted by on February 20, 2010 – 5:39 pmOne Comment
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ) (παλιό υλικό)

Έχω την άποψη πως θέματα όπως η Άδεια Εξάσκησης Επαγγέλματος για τους Τεχνολόγους Ιατρικών Εργαστηρίων είναι συνηφασμένα με την πορεία των συνολικών θεμάτων – προβλημάτων των ΤΕΙ. Αυτή χρειάζεται τόσο για την μετακίνηση αποφοίτων της σχολής σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και για την πλήρη αντιστοίχηση των σχολών μας με αυτές του εξωτερικού. Από ότι φαίνεται, πέρα από τις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας, το θέμα έχει να κάνει με τις ρυθμίσεις της Δια Βίου Μάθησης που συντελούνται Πανευρωπαϊκώς.

Δεν έχω καταλάβει το θέμα στις πλήρεις διαστάσεις του. Στην προσπάθεια να το κατανοήσω έχω βρει διάφορες χρήσιμες πηγές τις οποίες και θα σας αναφέρω. Ξεκινάω με το κείμενο του Κων/νου Αδριανουπολίτη, Εκπαιδευτικού – Ερευνητή από το esos online – Διαδικτυακή Πύλη Καθημερινής Ενημέρωσης για την Παιδεία. Μερικά αποσπάσματα:

Η ελεύθερη μετακίνηση των εργαζομένων στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ισχύει επίσημα από την 1η Ιανουαρίου 1993. Στην πράξη όμως οι ευρωπαίοι πολίτες αντιμετωπίζουν, πολύ συχνά, εμπόδια όταν μεταβαίνουν από μια χώρα σε μια άλλη για εργασία, σπουδές, ή για βελτίωση προηγούμενης εκπαίδευσης ή κατάρτισής τους.
Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  έχει εγκρίνει πρόταση για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου επαγγελματικών Προσόντων EQF (European  Qualifications Frame work) στα πλαίσια της  δια βίου μάθησης.

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων EQF  θα είναι το πρώτο διεθνές πλαίσιο που σκοπεύει να καλύψει όλο των φάσμα των επαγγελματικών προσόντων: Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων και Γενική Παιδεία. Οι 27 χώρες της Ε.Ε. θα πρέπει να συνδέσουν τα εθνικά τους συστήματα επαγγελματικών προσόντων (NQF) με το πλαίσιο EQF μέχρι το 2010. Το πλαίσιο αυτό θα συνδέει τα εθνικά επαγγελματικά προσόντα με ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα αναφοράς. Στόχος είναι μέχρι το 2012 όλοι οι νέοι τίτλοι σπουδών που εκδίδονται από εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία ανήκουν σε διαφορετικά τυπικά εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών της Ε.Ε.,  να αναφέρουν σε ποιο επίπεδο επαγγελματικών προσόντων του EQF ανήκουν.
Μετά την εφαρμογή του συστήματος αυτού κάθε τίτλος σπουδών που εκδίδεται σε μια χώρα θα ισοδυναμεί με τίτλους που εκδίδονται σε άλλες χώρες, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να μετακινούνται ευκολότερα σε άλλες χώρες προς εύρεση εργασίας και να ενθαρρύνεται η δια βίου μάθηση. Σύμφωνα με το πλαίσιο EQF, είναι σημαντικότερο το τι γνωρίζει και το τι μπορεί να κάνει κάποιος με τις γνώσεις του, από το πού απέκτησε τους τίτλους σπουδών του.

Το EQF εισάγει τις εξής καινοτομίες οι οποίες θα έχουν θετικά αποτελέσματα:

 1. Προωθεί την ουσιαστική Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σε ότι αφορά την σύγκληση σε θέματα εκπαίδευσης, εργασίας και οικονομίας.
 2. Προωθεί τον καλύτερο συνδυασμό των αναγκών της αγοράς εργασίας (όσον αφορά  τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες) με την παρεχόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση.
 3. Διευκολύνει την επικύρωση της ανεπίσημης και της άτυπης μάθησης.
 4. Διευκολύνει τη μεταφορά και τη χρήση προσόντων σε διαφορετικούς χώρους και διαφορετικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Μοναδική εξαίρεση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί η Ελλάδα στην οποία  υπάρχει μικρή πρόοδος δίχως ουσιαστικά αποτελέσματα.
Με την ευκαιρία πρέπει να τονιστεί ότι η Ελλάδα παρουσιάζει μόνιμα διαφορές από το Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό και εργασιακό γίγνεσθαι και ατολμία  στη λήψη αποφάσεων για τις απαραίτητες σχετικές θεσμοθετήσεις.
Τέτοια παραδείγματα έχουμε στην περίπτωση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (τρεις κύκλοι σπουδών, ιδιωτικά πανεπιστήμια, κολλέγια), μη ενσωμάτωση της οδηγίας 36/2005/ΕΚ, ουσιαστική ανυπαρξία συστημάτων πιστοποίησης, μικρή πρόοδος στη δημιουργία Εθνικού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (NQF), υποβάθμιση της Γενικής, Τεχνολογικής Επαγγελματικής εκπαίδευσης, «άνοιγμα» των κλειστών επαγγελμάτων κλπ.

Επειδή η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και είμαστε ουσιαστικά οι ουραγοί της Ευρώπης στα θέματα που προαναφέραμε, απαιτούνται τολμηρές και βαθιές τομές ανεξαρτήτως συντεχνιακών αντιδράσεων και πολιτικού κόστους.

Σχετικά με το ίδιο το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ) επισκεφτείτε τους παρακάτω συνδέσμους:

Στις παραπάνω σελίδες θα βρείτε και επίσημα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούν το θέμα.

Ενδιαφέρον έχει να ρίξετε και στις σελίδες:

Διαβάστε επίσης για την Ευρωπαϊκή στρατηγική εκπαίδευση και κατάρτιση για το 2020 (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Από όσα έχω διαβάσει μέχρι στιγμής υποθέτω ότι δεν έχει νόημα η χορήγηση Άδειας Εξάσκησης Επαγγέλματος αν το επίπεδο των ΤΕΙ καταταγεί σε κατώτερο επίπεδο από αυτό των υπολοίπων Ευρωπαϊκών Σχολών. Ακόμα και να πάρουμε Άδεια Εξάσκησης Επαγγέλματος αν δεν έχουμε ως σχολή (=ΤΕΙ) τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο, με βάση τα οκτώ επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ), με τις αντίστοιχες σχολές στο εξωτερικό υποψιάζομαι ότι το αποτέλεσμα θα είναι ασήμαντο. Οι απόφοιτοι των σχολών Ιατρικών Εργαστηρίων πιθανώς να έχουν το πρόβλημα να δουλέψουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου το επίπεδο των αντίστοιχων σχολών είναι υψηλότερο (=δεν θα υπάρχει αντιστοιχία ουσιαστικά).

Αν εξακολουθήσουμε να είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν πραγματικά θέλουμε να είμαστε τέτοια, θεωρώ πως προτεραιότητες του κλάδου θα πρέπει να είναι η πλήρης εναρμόνιση (πρόγραμμα σπουδών, εκπαιδευτική, ακαδημαϊκή, ερευνητική επικοινωνία και συνεργασία) των σχολών τόσο μεταξύ τους όσο και με αυτών του εξωτερικού, η συμμετοχή τους σε οποιοδήποτε Πανευρωπαϊκό Δϊκτυο ανταλλαγής φοιτητών και εκπαιδευτικής συνεργασίας μπορεί να υπάρχει, η δημιουργία Δικτύου  Αποφοίτων και Επαγγελματιών (ώστε να ξέρουμε ποιος κάνει τι και που, ποιος μπορεί να βοηθήσει σε συγκεκριμένους τομείς και ποια η κατάσταση του κλάδου συνολικά με πραγματικά νούμερα), καθώς και η συνεργασία όλων των κλάδων & τμημάτων των ΤΕΙ συνολικά για την εναρμόνιση του επιπέδου τους με αυτό του εξωτερικού. Κοιτάμε μπροστά και προς τα έξω, και όχι με το κεφάλι προς τα πίσω μυρικάζοντας συνεχώς τα εσωτερικά προβλήματα. Όχι γιατί τα τελευταία δεν είναι σημαντικά (ίσα, ίσα) αλλά γιατί οι εξελίξεις τρέχουν και μπορεί να βρεθούμε προ τετελεσμένων γεγονότων (=”φτου και από την αρχή”). Για να αποφύγουμε τον κίνδυνο η συζήτηση για τα επαγγελματικά δικαιώματα και τη θέση  – δυνατότητες στην αγορά εργασίας των ΤΕΙ να μετατραπεί σε συζήτηση για το επίπεδο των ΤΕΙ στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ).

Desclaimer: Τα παραπάνω αποτελούν απλά σκέψεις μου. Προσπαθώ και ο ίδιος να κατανοήσω τι μπορεί να σημαίνουν διάφορα πράγματα.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email

One Comment »

 • Giannis says:

  Καιρός ήταν να ανοίξουν όλες συντεχνίες. Χρόνια τώρα καταδυναστεύουν τους πολίτες με αμοιβές και καθεστώτα επικαλούμενοι την επιστημονικής τους κατάρτιση ή τα χρήματα που έχουν καταβάλει για άδειες και δεν ξέρω τι άλλο.

  Τα επαγγέλματα δεν προσδιορίζονται μόνο από την επιστημονική κατάρτιση αλλα και απο την εμπειρια. Ένα κράτος που λειτουργεί μπορεί να μεταγράφει συμβόλαια φτάνει να είναι νόμιμα, ανεξάρτητα ποίος τα συνέταξε. Ένα Φαρμακείο μπορεί να πουλάει φάρμακα που συνταγογραφεί ένας γιατρός . Οποίος μπορεί να καταθέσει στην πολεοδομία σχέδια για οικοδομική άδεια και να εγκριθούν ας το κάνει ,κλπ…

  Όλες όμως αυτές οι συντεχνίες ταλαιπωρούσαν χρόνια τώρα τον κόσμο δίχως να βελτιώνουν την κατάσταση αλλά αντιθέτως προκαλούσαν με αμοιβές και προνόμια χωρις να βελτιωνεται ο παραγωγικος ιστος της χωρας.

Leave a comment!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.