Home » Εργαστήρια

Κανόνες και Πρότυπα Ιατρικών Εργαστηρίων (ΠΕΤΙΕ)

Submitted by on June 8, 2009 – 8:30 amNo Comment
Κανόνες και Πρότυπα Ιατρικών Εργαστηρίων (ΠΕΤΙΕ)

Το παρακάτω άρθρο προέρχεται από την εφημερίδα της ΠΕΤΙΕ, τεύχος 49.

Διαμαντοπούλου Σ.1, Καντεράκης Γ.2, Οικονομίδης Χ.3, Μπακρατσάς Κ.4, Σιόρεντα Α.1
1. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Τ.Ε.Π., «Σισμανόγλειο» Γ.Ν.Α, 2. Μικροβιολογικό Εργαστήριο «Σισμανόγλειο» Γ.Ν.Α., 3. Παθολογοανατομικό Εργαστήριο «Ευαγγελισμός» Γ.Ν.Α., 4. Ιατρικά Εργαστήρια ΤΥΠΕΤ

Τα πρότυπα περιγράφουν απαιτήσεις εξασφάλισης ποιότητας, τις οποίες πρέπει να ακολουθήσει ένα εργαστήριο, για να εξασφαλίσει την ποιότητα και την ακεραιότητα των στοιχείων και των προσώπων που το απαρτίζουν.

Τα εργαστήρια πρέπει να έχουν μία υγιή και ασφαλή πολιτική, συνοδευόμενη από ένα υγιές και ασφαλές group. Οι αναλυτικές μέθοδοι και το ελεγχόμενο σύστημα που χρησιμοποιείται για κάθε τύπο ανάλυσης, θα πρέπει να τεκμηριώνεται και να ορίζεται λεπτομερώς. Όπως παράλληλα θα πρέπει να ορίζεται το επίπεδο και η εμπειρία του εμπλεκόμενου προσωπικού. Ο έλεγχος είναι ένα σημαντικό κομμάτι της αναλυτικής πορείας, εξασφαλίζει τη δυνατότητα τεκμηρίωσης οποιασδήποτε επιτυχούς ανάλυσης, ανιχνεύει τα σχετικά λάθη, τις παραλήψεις ή τις ανεπάρκειες.

Ακολουθεί λοιπόν, μια σειρά από πολύ βασικούς κανόνες που αφορούν τα πρότυπα των Ιατρικών Εργαστηρίων, και όπου η γνώση τους είναι απαραίτητη στη χάραξη τακτικών και διαδικασιών ποιότητας.

Σαν εργαστήριο ορίζεται μία δυνατότητα, μία οντότητα στην οποία εκτελούνται δοκιμές βιολογικών δειγμάτων που προέρχονται από το ανθρώπινο σώμα. Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για τη διάγνωση, την πρόληψη ή τη θεραπεία οποιασδήποτε ασθένειας, ή την αξιολόγηση της υγείας των ανθρώπινων όντων.

Ποιότητα. Είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών μιας οντότητας – εργαστηρίου, στα οποία στηρίζεται η ικανότητά για την ικανοποίηση καθορισμένων (και μη) αναγκών.

Ποιοτικό προσωπικό. Απαιτείται η κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση του συνόλου του προσωπικού. Το εργαστήριο πρέπει να έχει μια γραπτή περιγραφή της κάθε εργασίας, στην οποία θα αναφέρονται οι ευθύνες, τα καθήκοντα και οι δεξιότητες που απαιτούνται από το προσωπικό. Θα πρέπει να υπάρχει ένα τεκμηριωμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα, μεταφέροντας γνώση από την τρέχουσα  επιστημονική βιβλιογραφία. Θα πρέπει να δίνονται ευκαιρίες για συμμετοχή σε σεμινάρια, σειρές μαθημάτων, επαγγελματικές συνεδριάσεις, σε τεκμηριωμένες περιόδους άσκησης στις σχετικές θεματικές περιοχές τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

Εργαστηριακό δείγμα είναι το βιολογικό υλικό που αποστέλλεται και παραλαμβάνεται στο εργαστήριο με προορισμό τη μέτρηση και ανάλυση, και του οποίου η ταυτότητα και ο τύπος καθιερώνεται.

Σήμανση είναι ενέργεια κατά την οποία σημαίνονται (σημειώνονται) τα αρχικά υλικά, τα ενδιάμεσα, καθώς και τα τελικά προϊόντα, με ετικέτα που είναι εμφανής. Επίσης σημαίνεται η  φύση του  βιολογικού υλικού και η κατάστασή του.

Κλινικό εργαστηριακό δοκιμαστικό πρωτόκολλο είναι γραπτό  κείμενο που περιέχει όλες τις λεπτομέρειες για μια πειραματική διαδικασία.

Διαδικασία εξέτασης  ανάλυσης. Είναι το σύνολο των επί μέρους διαδικασιών. Περιγράφει τις συγκεκριμένες εκτελούμενες εξετάσεις, σύμφωνα με μια δεδομένη μέθοδο. Είναι μία βαθμιαία διαδικασία με σκοπό να εξασφαλίσει λειτουργική ομοιομορφία και να ελαχιστοποιήσει την αναλυτική απόκλιση.

Βαθμολόγηση. Είναι το σύνολο των διαδικασιών που καθιερώνουν, υπό τους διευκρινισμένους όρους, τις σχέσεις μεταξύ των τιμών που υποδεικνύονται από ένα όργανο μέτρησης (ή από τις τιμές που αντιπροσωπεύονται από ένα υλικό) και των αντίστοιχων γνωστών τιμών μιας μέτρησης

Ρύθμιση (Calibration). Είναι οι ενέργειες οι οποίες γίνονται με σκοπό να προσδιοριστεί η ακρίβεια ενός οργάνου ή μιας συσκευής μετρήσεων. Συγκρίνεται ένα όργανο μέτρησης (ή μετρητικό πρότυπο) άγνωστης ακρίβειας, με ένα άλλο γνωστής ακρίβειας, προκειμένου να αποκαλυφθεί, συσχετισθεί ή εξαλειφθεί κάθε απόκλιση στην ακρίβειά του.

Υλικό αναφοράς (standard). Είναι ένα υλικό για το οποίο οι τιμές πιστοποιούνται από μια τεχνικά έγκυρη διαδικασία και συνοδεύονται από ένα πιστοποιητικό ή άλλη τεκμηρίωση που εκδίδονται από ένα φορέα πιστοποίησης.

Μετρήσιμη ποσότητα είναι οι ιδιότητες ενός φαινομένου ενός σώματος ή μιας ουσίας που μπορούν να είναι διακεκριμένες ποιοτικά και καθορισμένες ποσοτικά.

Ακρίβεια  μέτρησης. Είναι η στενότητα της συμφωνίας μεταξύ του αποτελέσματος μιας μέτρησης και μιας αληθινής αξίας. Η ακρίβεια αφορά ένα συνδυασμό συστηματικών και τυχαίων αποτελεσμάτων. Δεν μπορεί να δοθεί μια αριθμητική αξία αλλά μπορεί να εκφρασθεί σε μια τακτική κλίμακα.

Αναλυτική ιδιομορφία. Είναι ένας όρος που εκφράζει ποιοτικά την αδυναμία ή τη δυσκολία προσδιορισμού μιας ουσίας, λόγω παρεμπόδισης από άλλες ουσίες, στα πλαίσια μιας δεδομένης διαδικασίας.

Αναλυτικό σφάλμα. Είναι η διαφορά ανάμεσα στην υπολογιζόμενη τιμή μιας ποσότητας και στην πραγματική της τιμή (αρνητική ή θετική). Μπορεί να εκφρασθεί είτε στις μονάδες της αντίστοιχης ποσότητας είτε σαν ποσοστό επί τις εκατό της πραγματικής της τιμής.

Τυχαίο σφάλμα. Μπορεί να είναι είτε θετικό είτε αρνητικό. Η κατεύθυνση και το μέγεθος είναι αδύνατο να προβλεφθούν ακριβώς.

Συστηματικό σφάλμα. Είναι πάντοτε προς μία κατεύθυνση και είναι προβλέψιμο σε αντίθεση με τα τυχαία σφάλματα.

Διαπίστευση. Είναι μία διαδικασία όπου ένας φορέας πιστοποίησης αναγνωρίζεται ως ικανός να προσφέρει υπηρεσίες  πιστοποίησης – σύμφωνα με κάποιο πρότυπο – σε ένα ή περισσότερους τομείς δραστηριότητας.

Πιστοποίηση είναι διαδικασία κατά την οποία διαπιστευμένος οργανισμός πιστοποίησης εκτελεί ανεξάρτητη αξιολόγηση εργαστηρίου ή κάποιου προτύπου προϊόντος σε σχέση με προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις προτύπων και παρέχει έγκριση με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

Εγκεκριμένος προμηθευτής.  Είναι ο προμηθευτής συστατικών και υλικών ο οποίος έχει ιστορικό αξιοπιστίας. Υπόκειται σε τακτικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις, είτε από τον αγοραστή, είτε από κάποιο διαπιστευμένο κυβερνητικό οργανισμό- σώμα.

Εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος. Είναι λειτουργικές τεχνικές και δραστηριότητες μέσα ένα εργαστήριο που χρησιμοποιούνται για να ικανοποιήσουν της απαιτήσεις για ποιότητα. Ελέγχονται καθημερινά οι αναλυτικές μέθοδοι που έχουν επιλεγεί, ώστε να διασφαλισθεί ότι η επίδοσή τους είναι ικανοποιητική. Η καλύτερη μέθοδος εσωτερικού ελέγχου ποιότητας είναι αυτή με τη μικρότερη πιθανότητα λανθασμένης απόρριψης και τη μεγαλύτερη πιθανότητα ανίχνευσης σφαλμάτων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

  1. International Organization for Standardization. ISO 8402. Second edition. Quality management and quality assurance – vocabulary. 39p. 1994.
  2. Commission of the European Communities. Good manufacturing practice for medicinal products in the European Community. The rules governing medicinal products in the European Community, Volume IV. January 1992.
  3. Commission of the European Communities. Communication from the Commission on blood safety and self-sufficiency in the European Community. COM(94) 652 final. Brussels. 21-12-94.
  4. Commonwealth Department of Human Services and Health. Therapeutic Goods Administration. Australian code of good manufacturing practice for therapeutic goods. Blood and blood components. (p.30). December 1995. 40p.
  5. United States Food and Drug Administration. Code of Federal Regulations, 21 Parts 600 to 799, Revised as of April 1, 1997. Office of the Federal Register National Archives and Records Administration. 181p.
  6. Smit-Sibinga, C.Th., W.P.A. van der Turk Adriani. Definitions in Quality Assurance and Quality Management. (p15). In Smit-Sibinga C. Th., P.C. Das, H.J. Heiniger. Good Manufacturing Practice in Transfusion Medicine, Kluwer Academic Publishers 1994, 293p.
  7. British Standard BS EN ISO 9001:1994. Quality systems. Model for quality assurance in design, development, production, installation and servicing. Formerly BS 5750: Part 1.
  8. Buttner J. Good Laboratory Practice: The Medical aspects. Eur J Chem Clin Biochem 1997; vol. 35 (4), 251-256.

Westgard J.O. WQC Glossary. http://www.westgard.com/glossary.htm

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email

Leave a comment!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.